Podmínky používání

Podmínky a pravidla

Při používání těchto webových stránek se má za to, že jste si přečetli a souhlasíte s následujícími podmínkami:

Následující terminologie se vztahuje na tyto smluvní podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů a oznámení o vyloučení odpovědnosti a na všechny smlouvy: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ se vztahuje na Vás, osobu, která přistupuje na tyto webové stránky a přijímá podmínky společnosti. „Společnost“, „My“, „My“ a „Nás“ označuje naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „My“ označuje jak Klienta, tak nás, nebo buď Klienta, nebo nás. Veškeré podmínky se vztahují na nabídku, přijetí a úhradu plateb nezbytných k uskutečnění procesu naší pomoci klientovi nejvhodnějším způsobem, ať už prostřednictvím formálních schůzek s pevně stanovenou dobou trvání, nebo jakýmkoli jiným způsobem, za výslovným účelem uspokojení potřeb klienta v souvislosti s poskytováním uvedených služeb/produktů společnosti, v souladu s platným anglickým právem a s jeho výhradou. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, psaní velkých písmen a/nebo on/ona nebo oni se považuje za zaměnitelné, a proto se vztahuje na totéž.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zavazujeme se chránit vaše soukromí. Informace získané od jednotlivých zákazníků používají pouze oprávnění zaměstnanci společnosti na základě potřeby. Neustále kontrolujeme naše systémy a data, abychom zajistili co nejlepší služby pro naše zákazníky. Parlament vytvořil zvláštní trestné činy pro neoprávněné zásahy do počítačových systémů a dat. Prošetříme všechny takové činy s cílem zahájit trestní stíhání a/nebo občanskoprávní řízení s cílem vymáhat náhradu škody od odpovědných osob.

Důvěrnost

Jsme registrováni podle zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998, a proto mohou být veškeré informace týkající se klienta a jeho příslušných klientských záznamů předány třetím stranám. Záznamy o klientovi jsou však považovány za důvěrné, a proto nebudou poskytnuty žádné třetí straně, kromě [našeho výrobce/dodavatele] a příslušných orgánů, pokud to vyžaduje zákon. Klienti mají právo požádat o nahlédnutí do všech záznamů o klientech, které uchováváme, a o jejich kopie, a to za předpokladu, že nám takovou žádost oznámí v přiměřené lhůtě. Žádáme klienty, aby si ponechali kopie veškeré literatury vydané v souvislosti s poskytováním našich služeb. V případě potřeby vydáme klientovi příslušné písemné informace, podklady nebo kopie záznamů jako součást dohodnuté smlouvy ve prospěch obou stran.

Vaše osobní údaje neprodáváme, nesdílíme ani nepronajímáme žádné třetí straně, ani nepoužíváme vaši e-mailovou adresu pro nevyžádanou poštu. Veškeré e-maily zaslané touto společností budou zasílány pouze v souvislosti s poskytováním dohodnutých služeb a produktů.

Odmítnutí odpovědnosti
Výjimky a omezení

Informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány tak, jak jsou. Tato společnost je oprávněna v maximálním rozsahu povoleném zákonem:

  • vylučuje veškerá prohlášení a záruky týkající se těchto webových stránek a jejich obsahu, nebo které jsou nebo mohou být poskytnuty jakýmikoliv přidruženými společnostmi nebo jakoukoliv jinou třetí stranou, včetně nepřesností nebo opomenutí na těchto webových stránkách a/nebo v literatuře společnosti; a
  • vylučuje veškerou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s používáním těchto webových stránek. To zahrnuje mimo jiné přímou ztrátu, ztrátu podnikání nebo zisku (bez ohledu na to, zda ztráta takového zisku byla předvídatelná, vznikla při běžném chodu věcí nebo zda jste tuto společnost upozornili na možnost takové potenciální ztráty), škody způsobené na vašem počítači, počítačovém softwaru, systémech a programech a datech na nich nebo jakékoli jiné přímé nebo nepřímé, následné a náhodné škody.
    Tato společnost však nevylučuje odpovědnost za smrt nebo zranění osob způsobené její nedbalostí. Výše uvedené výjimky a omezení platí pouze v rozsahu povoleném zákonem. Žádná vaše zákonná práva jako spotřebitele nejsou dotčena.

Dostupnost

Za posouzení vhodnosti jakýchkoli souborů ke stažení, programů a textů dostupných prostřednictvím těchto stránek pro daný účel nesete výhradní odpovědnost. Šíření nebo další publikování jakékoli části těchto stránek nebo jejich obsahu je bez výslovného písemného souhlasu společnosti zakázáno, a to i prostřednictvím rámování nebo jiných podobných či jiných prostředků. Společnost nezaručuje, že služby na těchto stránkách budou nepřetržité, včasné nebo bezchybné, ačkoli je poskytuje podle svých nejlepších možností. Používáním této služby odškodňujete tuto společnost, její zaměstnance, zástupce a přidružené společnosti za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať už způsobenou jakýmkoli způsobem.

Soubory protokolu

IP adresy používáme k analýze trendů, správě webu, sledování pohybu uživatelů a shromažďování širších demografických informací pro souhrnné použití. IP adresy nejsou spojeny s osobními údaji. Kromě toho naše webové servery pro účely správy systémů, zjišťování vzorců používání a řešení problémů automaticky zaznamenávají standardní informace o přístupu, včetně typu prohlížeče, doby přístupu/otevřené pošty, požadované adresy URL a odkazující adresy URL. Tyto informace nejsou sdíleny s třetími stranami a jsou používány pouze v rámci této společnosti na základě potřeby. Jakékoli individuálně identifikovatelné informace související s těmito údaji nebudou nikdy použity jiným způsobem, než je uvedeno výše, bez vašeho výslovného souhlasu.

Odkazy na tyto webové stránky

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte vytvořit odkaz na žádnou stránku těchto webových stránek. Pokud vytvoříte odkaz na stránku těchto webových stránek, činíte tak na vlastní nebezpečí a výše uvedené výjimky a omezení se vztahují na používání těchto webových stránek prostřednictvím odkazu.

Odkazy z těchto webových stránek

Nesledujeme ani nekontrolujeme obsah webových stránek jiných stran, na které vedou odkazy z těchto webových stránek. Názory nebo materiály uvedené na těchto webových stránkách nemusíme nutně sdílet nebo podporovat a neměli bychom je považovat za vydavatele těchto názorů nebo materiálů. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů ani za obsah těchto stránek. Doporučujeme našim uživatelům, aby si při odchodu z našich stránek uvědomili, že je třeba si přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto stránkách. Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů jiným stránkám připojeným k těmto stránkám nebo přístupným prostřednictvím těchto stránek byste měli sami posoudit jejich bezpečnost a důvěryhodnost. Tato společnost nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou jakýmkoli způsobem a bez ohledu na to, co bylo způsobeno tím, že jste poskytli osobní údaje třetím stranám.

Upozornění na autorská práva

Na veškerý text týkající se služeb společnosti a celého obsahu těchto webových stránek existují autorská práva a další příslušná práva duševního vlastnictví.

Logo této společnosti je registrovanou ochrannou známkou této společnosti v Irsku a dalších zemích. Značky a konkrétní služby této společnosti uvedené na těchto webových stránkách jsou označeny obchodními značkami.

Komunikace

Máme několik různých e-mailových adres pro různé dotazy. Tyto a další kontaktní informace naleznete v odkazu Kontakt na našich webových stránkách, v literatuře společnosti nebo na uvedených telefonních, faxových a mobilních číslech společnosti.

Tato společnost je registrována v Irsku – číslo společnosti: 111991. McHale Engineering , Castlebar Road, Ballinrobe, Co. Mayo, Irsko.

Vyšší moc

Žádná ze stran nenese vůči druhé straně odpovědnost za nesplnění jakéhokoli závazku vyplývajícího z jakékoli smlouvy, které je způsobeno událostí mimo kontrolu této strany, mimo jiné včetně jakéhokoli zásahu vyšší moci, terorismu, války, politického povstání, vzpoury, nepokojů, občanských nepokojů, aktu civilní nebo vojenské moci, povstání, zemětřesení, povodní nebo jakékoli jiné přírodní nebo člověkem způsobené události mimo naši kontrolu, která způsobí ukončení uzavřené dohody nebo smlouvy, ani kterou nebylo možné rozumně předvídat. Každá strana, které se taková událost týká, o ní neprodleně informuje druhou stranu a vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby splnila podmínky jakékoli dohody obsažené v této smlouvě.

Zřeknutí se práva

Pokud některá ze stran nebude trvat na důsledném plnění jakéhokoli ustanovení této nebo jiné dohody nebo pokud některá ze stran nevyužije práva nebo opravného prostředku, na který má podle této dohody nárok, nepředstavuje to vzdání se práva nebo opravného prostředku a nezpůsobuje to snížení závazků vyplývajících z této nebo jiné dohody. Žádné zřeknutí se jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy není účinné, pokud není výslovně uvedeno a podepsáno oběma stranami.

Obecné

Tyto podmínky se řídí irskými zákony. Přístupem na tyto webové stránky [and using our services/buying our products] souhlasíte s těmito podmínkami a s výlučnou jurisdikcí anglických soudů ve všech sporech vzniklých v souvislosti s tímto přístupem. Pokud bude některá z těchto podmínek z jakéhokoli důvodu považována za neplatnou nebo nevymahatelnou (mimo jiné včetně výše uvedených výjimek a omezení), bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení od těchto podmínek odděleno a ostatní podmínky budou nadále platit. Pokud společnost neuplatní některé z ustanovení uvedených v těchto Podmínkách a v jakékoli Smlouvě nebo nevyužije možnosti ukončení, nebude to považováno za vzdání se těchto ustanovení a nebude to mít vliv na platnost těchto Podmínek nebo jakékoli Smlouvy nebo její části, ani na právo následně vymáhat každé ustanovení. Tyto podmínky mohou být měněny, upravovány, měněny nebo doplňovány pouze písemně a podepsané řádně oprávněnými zástupci společnosti.

Oznámení o změnách

Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky čas od času změnit podle svého uvážení a vaše další používání stránek bude znamenat, že s úpravou těchto podmínek souhlasíte. Pokud dojde ke změnám našich zásad ochrany osobních údajů, oznámíme to na naší domovské stránce a na dalších klíčových stránkách našeho webu. Pokud dojde k jakýmkoli změnám v tom, jak používáme osobní údaje zákazníků našich stránek, budou ti, kterých se tato změna týká, informováni e-mailem nebo poštou. Veškeré změny našich zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na našich webových stránkách 30 dní před jejich provedením. Doporučujeme vám proto, abyste si toto prohlášení pravidelně znovu přečetli.

Tyto podmínky jsou součástí smlouvy mezi klientem a námi. Přístup na tyto webové stránky a/nebo provedení rezervace či uzavření smlouvy znamená, že rozumíte, souhlasíte a přijímáte oznámení o vyloučení odpovědnosti a úplné znění smluvních podmínek, které jsou zde obsaženy. Vaše zákonná práva spotřebitele nejsou dotčena.

© McHale 2022 Všechna práva vyhrazena