Felhasználási feltételek

Feltételek és feltételek

A weboldal használatával úgy tekintjük, hogy Ön elolvasta és elfogadta az alábbi feltételeket:

A következő terminológia vonatkozik a jelen Általános Szerződési Feltételekre, az Adatvédelmi nyilatkozatra és a Jogi nyilatkozatra, valamint bármely vagy valamennyi Megállapodásra: Az „Ügyfél”, „Ön” és „Ön” az Önre, a weboldalhoz hozzáférő és a Társaság általános szerződési feltételeit elfogadó személyre vonatkozik. A „Társaság”, „Mi”, „Mi” és „Mi” a Társaságunkra utal. A „Fél”, „Felek” vagy „Mi” az Ügyfélre és magunkra, illetve az Ügyfélre vagy magunkra vonatkozik. Minden feltétel az ajánlatra, elfogadásra és a fizetés ellenértékére vonatkozik, amely ahhoz szükséges, hogy az Ügyfélnek nyújtott segítségünk folyamatát a legmegfelelőbb módon végezzük el, akár hivatalos, meghatározott időtartamú találkozókon, akár bármilyen más módon, kifejezetten az Ügyfél igényeinek kielégítése céljából, a Társaság által megadott szolgáltatások/termékek nyújtása tekintetében, az érvényes angol joggal összhangban és annak függvényében. A fenti terminológia vagy más szavak használata egyes számban, többes számban, nagybetűs írásmóddal és/vagy ő vagy ők, felcserélhetőnek tekintendő, és ezért ugyanarra vonatkozik.

Adatvédelmi nyilatkozat

Elkötelezettek vagyunk az Ön adatainak védelme iránt. A vállalaton belül az erre felhatalmazott alkalmazottak csak a szükséges ismeretek alapján használják fel az egyes ügyfelektől gyűjtött információkat. Folyamatosan felülvizsgáljuk rendszereinket és adatainkat, hogy ügyfeleinknek a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. A Parlament külön bűncselekményeket hozott létre a számítógépes rendszerek és adatok elleni jogosulatlan cselekményekre. Minden ilyen cselekményt kivizsgálunk azzal a céllal, hogy büntetőeljárást indítsunk és/vagy polgári peres eljárást indítsunk a felelősökkel szembeni kártérítés behajtása érdekében.

Bizalmasság

Az 1998. évi adatvédelmi törvény szerint vagyunk bejegyezve, és mint ilyen, az Ügyfélre és a vonatkozó ügyfélnyilvántartásra vonatkozó bármely információ átadható harmadik félnek. Az Ügyfél nyilvántartásait azonban bizalmasnak tekintjük, ezért azokat nem adjuk ki harmadik félnek, kivéve [a gyártó/szállító(k) és] ha a törvény ezt megköveteli, akkor az illetékes hatóságok számára. Az ügyfeleknek joguk van betekintést és másolatot kérni az általunk vezetett bármely és minden ügyfélnyilvántartásba, azzal a feltétellel, hogy az ilyen kérésről ésszerű időben értesítést kapunk. Kérjük, hogy az ügyfelek őrizzék meg a szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban kiadott irodalom másolatát. Adott esetben az ügyfélnek megfelelő írásos információkat, kézikönyveket vagy a nyilvántartások másolatát adjuk ki a szerződés részeként, mindkét fél javára.

Személyes adatait nem adjuk el, nem osztjuk meg és nem adjuk bérbe harmadik félnek, és nem használjuk fel e-mail címét kéretlen levelezésre. A Társaság által küldött e-mailek kizárólag a megállapodás szerinti szolgáltatások és termékek nyújtásával kapcsolatban érkeznek.

Felelősségi nyilatkozat
Kizárások és korlátozások

Az ezen a weboldalon található információk „úgy, ahogy van” alapon kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A törvény által megengedett legteljesebb mértékben a Társaság:

  • kizárja a jelen weboldallal és annak tartalmával kapcsolatos, illetve a kapcsolt vállalkozások vagy bármely más harmadik fél által nyújtott vagy nyújtható valamennyi biztosítékot és garanciát, beleértve a jelen weboldalon és/vagy a Társaság irodalmában található pontatlanságokat vagy hiányosságokat; és
  • kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amely a jelen weboldal használatából ered, vagy azzal összefüggésben keletkezik. Ez magában foglalja, korlátozás nélkül, a közvetlen veszteséget, az üzlet vagy nyereség elvesztését (függetlenül attól, hogy az ilyen nyereség elvesztése előre látható volt-e, a dolgok szokásos menetében keletkezett-e vagy sem, vagy Ön tájékoztatta-e a Társaságot az ilyen lehetséges veszteség lehetőségéről), a számítógépében, a számítógépes szoftverekben, rendszerekben és programokban, valamint az azokon lévő adatokban okozott károkat, vagy bármely más közvetlen vagy közvetett, következményes és véletlenszerű kárt.
    A Társaság azonban nem zárja ki a felelősséget a gondatlanságából eredő halálesetért vagy személyi sérülésért. A fenti kizárások és korlátozások csak a törvény által megengedett mértékben érvényesek. Ez nem érinti az Ön mint fogyasztó törvényes jogait.

Elérhetőség

Az ezen az oldalon keresztül elérhető letöltések, programok és szövegek adott célra való alkalmasságának értékelése kizárólag Önt terheli. A Társaság kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a jelen webhely vagy annak tartalmának bármely részének újraelosztása vagy újraközlése, beleértve a keretezéssel vagy más hasonló vagy bármilyen más módon történő terjesztést. A Társaság nem garantálja, hogy az ezen az oldalon nyújtott szolgáltatás megszakításmentes, időszerű vagy hibamentes lesz, bár a legjobb képességei szerint nyújtja azt. A szolgáltatás használatával Ön mentesíti a Társaságot, annak alkalmazottait, ügynökeit és kapcsolt vállalkozásait minden veszteség vagy kár alól, bármilyen módon és módon okozott kár esetén.

Naplófájlok

Az IP-címeket a trendek elemzésére, a webhely adminisztrálására, a felhasználók mozgásának nyomon követésére és általános demográfiai információk gyűjtésére használjuk összesített célokra. Az IP-címek nem kapcsolódnak személyazonosításra alkalmas adatokhoz. Ezen túlmenően a rendszeradminisztráció, a használati minták felderítése és a hibaelhárítás céljából webszerverünk automatikusan naplózza a szabványos hozzáférési információkat, beleértve a böngésző típusát, a hozzáférési időt/megnyílt levelet, a kért URL-t és a hivatkozási URL-t. Ezeket az információkat nem osztjuk meg harmadik féllel, és csak a vállalaton belül használjuk fel, a szükséges ismeretek alapján. Az Ön kifejezett engedélye nélkül az ezen adatokkal kapcsolatos, személyazonosításra alkalmas információkat soha nem használjuk fel a fentiektől eltérő módon.

Linkek erre a weboldalra

Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem hozhat létre linket a weboldal bármelyik oldalára. Ha Ön linket hoz létre a jelen weboldal egy oldalára, akkor ezt saját felelősségére teszi, és a fentiekben meghatározott kizárások és korlátozások vonatkoznak a jelen weboldal linkeléssel történő használatára.

Linkek erről a weboldalról

Nem ellenőrizzük és nem vizsgáljuk felül más felek weboldalainak tartalmát, amelyekre a jelen weboldalról linkek vezetnek. Az ilyen weboldalakon kifejtett véleményeket vagy megjelenő anyagokat nem feltétlenül osztjuk vagy támogatjuk, és nem tekinthetjük az ilyen vélemények vagy anyagok kiadójának. Felhívjuk figyelmét, hogy nem vagyunk felelősek ezen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért. Arra bátorítjuk felhasználóinkat, hogy legyenek tudatában, amikor elhagyják oldalunkat, és olvassák el ezen oldalak adatvédelmi nyilatkozatát. Mielőtt bármilyen személyes adatot közölne velük, értékelnie kell az ehhez az oldalhoz kapcsolódó vagy ezen az oldalon keresztül elérhető bármely más oldal biztonságát és megbízhatóságát. A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely bármilyen módon és okból származik abból, hogy Ön személyes adatait harmadik félnek adja át.

Szerzői jogi nyilatkozat

A Társaság szolgáltatásaival és a weboldal teljes tartalmával kapcsolatos valamennyi szövegre szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok vonatkoznak.

A Társaság logója a Társaság Írországban és más országokban bejegyzett védjegye. A Társaság ezen a weboldalon szereplő márkanevei és konkrét szolgáltatásai védjegyoltalom alatt állnak.

Kommunikáció

Több különböző e-mail címünk van a különböző lekérdezésekhez. Ezek és egyéb elérhetőségi információk megtalálhatók a weboldalunkon található Kapcsolat linkre kattintva, vagy a Társaság irodalmában, illetve a Társaság megadott telefon-, fax- vagy mobiltelefonszámán keresztül.

Ez a vállalat Írországban van bejegyezve – Cégjegyzékszám: 111991. McHale Engineering , Castlebar Road, Ballinrobe, Co. Mayo, Írország.

Vis maior

Egyik fél sem felel a másik féllel szemben a megállapodás szerinti bármely kötelezettség teljesítésének olyan elmulasztásáért, amely az adott fél ellenőrzési körén kívül eső esemény miatt következik be, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat: természeti csapás, terrorizmus, háború, politikai felkelés, lázadás, lázadás, zavargás, polgári zavargás, polgári vagy katonai hatósági intézkedés, felkelés, földrengés, árvíz vagy bármely más, ellenőrzési körünkön kívül eső természeti vagy ember okozta esemény, amely egy megkötött megállapodás vagy szerződés felmondását okozza, és amelyet ésszerűen nem lehetett előre látni. Az ilyen esemény által érintett bármelyik fél haladéktalanul tájékoztatja erről a másik felet, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy megfeleljen a megállapodásban foglalt feltételeknek.

Lemondás

Ha valamelyik fél nem ragaszkodik a jelen vagy bármelyik megállapodás bármely rendelkezésének szigorú teljesítéséhez, vagy ha valamelyik fél nem gyakorol olyan jogot vagy jogorvoslati lehetőséget, amelyre az e megállapodás alapján jogosult, az nem minősül lemondásnak, és nem eredményezi a jelen vagy bármelyik megállapodás szerinti kötelezettségek csökkenését. Az e megállapodás vagy bármely megállapodás bármely rendelkezése alól való lemondás csak akkor hatályos, ha azt kifejezetten kijelentik, és mindkét fél aláírja.

Általános

A jelen feltételekre Írország törvényei az irányadóak. A [and using our services/buying our products] weboldalhoz való hozzáféréssel Ön elfogadja ezeket a feltételeket és az angol bíróságok kizárólagos joghatóságát az ilyen hozzáférésből eredő vitás ügyekben. Ha a jelen feltételek bármelyike bármilyen okból érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül (beleértve, de nem kizárólagosan a fentiekben meghatározott kizárásokat és korlátozásokat), akkor az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés kiválik a jelen feltételekből, és a fennmaradó feltételek továbbra is érvényesek maradnak. Ha a Társaság nem hajtja végre a jelen Általános Szerződési Feltételekben és bármely Megállapodásban foglalt rendelkezések bármelyikét, vagy nem él a felmondási lehetőséggel, az nem értelmezhető az ilyen rendelkezésekről való lemondásként, és nem érinti a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy bármely Megállapodás vagy annak bármely része érvényességét, illetve az egyes rendelkezések későbbi érvényesítésének jogát. A jelen Általános Szerződési Feltételek csak írásban, a Társaság megfelelően felhatalmazott képviselői által aláírva módosíthatók, módosíthatók, módosíthatók vagy kiegészíthetők.

Értesítés a változásokról

A Társaság fenntartja a jogot, hogy ezeket a feltételeket időről időre saját belátása szerint módosítsa, és az oldal további használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja a feltételek bármely módosítását. Ha az adatvédelmi szabályzatunkban bármilyen változás történik, akkor a honlapunkon és más kulcsfontosságú oldalakon bejelentjük, hogy ezek a változások megtörténtek. Ha bármilyen változás történik abban, hogy hogyan használjuk fel a webhelyünk ügyfeleinek személyazonosításra alkalmas adatait, e-mailben vagy postai úton értesítjük a változás által érintetteket. Az adatvédelmi szabályzatunk bármilyen változását 30 nappal a módosítások hatályba lépése előtt közzétesszük weboldalunkon. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa újra ezt a nyilatkozatot.

Ezek a feltételek az Ügyfél és köztünk létrejött megállapodás részét képezik. A weboldalra való belépése és/vagy a foglalás vagy a megállapodás vállalása azt jelzi, hogy Ön megértette, elfogadta és elfogadja a Jogi nyilatkozatot és az itt található teljes körű Általános Szerződési Feltételeket. Ez nem érinti az Ön törvényes fogyasztói jogait.

© McHale 2022 Minden jog fenntartva