Vilkår for bruk

Betingelser og vilkår

Ved bruk av denne nettsiden anses du å ha lest og godtatt følgende vilkår og betingelser:

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene og betingelsene, personvernerklæringen og ansvarsfraskrivelsen og enhver eller alle avtaler: «Klient», «Du» og «Din» refererer til deg, personen som går inn på denne nettsiden og aksepterer selskapets vilkår og betingelser. «Selskapet», «Oss», «Vi» og «Oss», refererer til selskapet vårt. «Part», «Parter» eller «Oss», refererer til både klienten og oss selv, eller enten klienten eller oss selv. Alle vilkår refererer til tilbudet, aksepten og vurderingen av betalingen som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår bistand til klienten på den mest hensiktsmessige måten, enten ved formelle møter med en bestemt varighet, eller på andre måter, med det uttrykkelige formålet å møte Kundens behov med hensyn til levering av selskapets angitte tjenester/produkter, i samsvar med og underlagt, gjeldende engelsk lov. Enhver bruk av terminologien ovenfor eller andre ord i entall, flertall, store bokstaver og/eller han/hun eller de, tas som utskiftbare og refererer derfor til samme.

Personvernerklæring

Vi er forpliktet til å beskytte personvernet ditt. Autoriserte ansatte i selskapet på behov for å vite-basis bruker kun informasjon som samles inn fra individuelle kunder. Vi gjennomgår kontinuerlig våre systemer og data for å sikre best mulig service til våre kunder. Parlamentet har opprettet spesifikke lovbrudd for uautoriserte handlinger mot datasystemer og data. Vi vil undersøke alle slike handlinger med sikte på å straffeforfølge og/eller ta sivile søksmål for å inndrive erstatning mot de ansvarlige

konfidensialitet

Vi er registrert i henhold til Data Protection Act 1998, og som sådan kan all informasjon om klienten og deres respektive klientregister bli gitt til tredjeparter. Klientoppføringer anses imidlertid som konfidensielle og vil derfor ikke bli delt ut til noen tredjepart, bortsett fra [vår produsent/leverandør(e) og] hvis det er lovlig pålagt å gjøre det til de aktuelle myndighetene. Klienter har rett til å be om innsyn og kopier av alle klientjournaler vi beholder, med forbehold om at vi får rimelig varsel om en slik forespørsel. Kunder blir bedt om å beholde kopier av all litteratur utstedt i forbindelse med levering av våre tjenester. Der det er aktuelt, skal vi gi kundene passende skriftlig informasjon, utdelinger eller kopier av journaler som en del av en avtalt kontrakt, til fordel for begge parter.

Vi vil ikke selge, dele eller leie ut din personlige informasjon til noen tredjepart eller bruke e-postadressen din til uønsket post. Eventuelle e-poster sendt av dette selskapet vil kun være i forbindelse med levering av avtalte tjenester og produkter.

Ansvarsfraskrivelse
Ekskluderinger og begrensninger

Informasjonen på denne nettsiden er gitt på «som den er»-basis. I den fulle utstrekning loven tillater, dette selskapet:

  • ekskluderer alle representasjoner og garantier knyttet til denne nettsiden og dens innhold eller som er eller kan leveres av tilknyttede selskaper eller andre tredjeparter, inkludert i forhold til eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i denne nettsiden og/eller selskapets litteratur; og
  • utelukker alt ansvar for skader som oppstår fra eller i forbindelse med din bruk av denne nettsiden. Dette inkluderer, uten begrensning, direkte tap, tap av virksomhet eller fortjeneste (uansett om tapet av slik fortjeneste var forutsigbart eller ikke, oppsto i det normale eller du har informert dette selskapet om muligheten for slikt potensielt tap), skade forårsaket til din datamaskin, dataprogramvare, systemer og programmer og dataene på disse eller andre direkte eller indirekte, følgeskader og tilfeldige skader.
    Dette selskapet utelukker imidlertid ikke ansvar for død eller personskade forårsaket av dets uaktsomhet. De ovennevnte unntakene og begrensningene gjelder kun i den utstrekning loven tillater det. Ingen av dine lovfestede rettigheter som forbruker påvirkes.

Tilgjengelighet

Du er eneansvarlig for å evaluere egnetheten for et bestemt formål for alle nedlastinger, programmer og tekst tilgjengelig via denne siden. Omdistribusjon eller republisering av noen del av dette nettstedet eller dets innhold er forbudt, inkludert slike ved innramming eller andre lignende eller andre måter, uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra selskapet. Selskapet garanterer ikke at tjenesten fra denne siden vil være uavbrutt, tidsriktig eller feilfri, selv om den tilbys etter beste evne. Ved å bruke denne tjenesten holder du dermed dette selskapet, dets ansatte, agenter og tilknyttede selskaper skadesløs mot ethvert tap eller skade, uansett måte, uansett årsak.

Loggfiler

Vi bruker IP-adresser til å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukernes bevegelser og samle bred demografisk informasjon for samlet bruk. IP-adresser er ikke knyttet til personlig identifiserbar informasjon. I tillegg, for systemadministrasjon, oppdagelse av bruksmønstre og feilsøkingsformål, logger våre webservere automatisk standardtilgangsinformasjon inkludert nettlesertype, tilgangstider/åpen e-post, forespurt URL og henvisnings-URL. Denne informasjonen deles ikke med tredjeparter og brukes kun innenfor dette selskapet på et behov for å vite-basis. Enhver individuelt identifiserbar informasjon relatert til disse dataene vil aldri bli brukt på noen annen måte enn det som er angitt ovenfor uten din eksplisitte tillatelse.

Lenker til denne nettsiden

Du kan ikke opprette en lenke til noen side på denne nettsiden uten vårt skriftlige samtykke på forhånd. Hvis du oppretter en lenke til en side på denne nettsiden, gjør du det på egen risiko, og unntakene og begrensningene som er angitt ovenfor vil gjelde for din bruk av denne nettsiden ved å lenke til den.

Lenker fra denne nettsiden

Vi overvåker eller vurderer ikke innholdet på andre parters nettsider som det lenkes til fra denne nettsiden. Uttrykte meninger eller materiale som vises på slike nettsteder deles eller støttes ikke nødvendigvis av oss og bør ikke anses som utgiver av slike meninger eller materiale. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for personvernpraksisen eller innholdet på disse sidene. Vi oppfordrer brukerne våre til å være oppmerksomme når de forlater nettstedet vårt og til å lese personvernerklæringen til disse sidene. Du bør vurdere sikkerheten og påliteligheten til ethvert annet nettsted som er koblet til dette nettstedet eller som du får tilgang til via dette nettstedet, før du avslører personlig informasjon til dem. Dette selskapet vil ikke påta seg noe ansvar for tap eller skade på hvilken som helst måte, uansett årsak, som følge av din utlevering til tredjeparter av personlig informasjon.

Opphavsrettserklæring

Opphavsrett og andre relevante immaterielle rettigheter eksisterer på all tekst relatert til selskapets tjenester og hele innholdet på denne nettsiden.

Dette selskapets logo er et registrert varemerke for dette selskapet i Irland og andre land. Merkenavnene og spesifikke tjenestene til dette selskapet som vises på denne nettsiden er varemerkede.

Kommunikasjon

Vi har flere forskjellige e-postadresser for forskjellige spørsmål. Disse, og annen kontaktinformasjon, kan finnes på vår Kontakt oss-lenke på vår nettside eller via selskapets litteratur eller via selskapets oppgitte telefon-, faksimile- eller mobiltelefonnumre.

Dette selskapet er registrert i Registered in Ireland- Company Number: 111991. McHale Engineering, Castlebar Road, Ballinrobe, Co. Mayo, Irland.

Force Majeure

Ingen av partene skal være ansvarlige overfor den andre for unnlatelse av å oppfylle noen forpliktelse i henhold til noen avtale som skyldes en hendelse utenfor denne parts kontroll, inkludert men ikke begrenset til Guds handling, terrorisme, krig, politisk opprør, opprør, opprør , sivil uro, handling fra sivil eller militær myndighet, opprør, jordskjelv, flom eller andre naturlige eller menneskeskapte hendelser utenfor vår kontroll, som forårsaker oppsigelse av en avtale eller kontrakt som er inngått, og som heller ikke med rimelighet kunne ha vært forutsett. Enhver part som er berørt av en slik hendelse, skal umiddelbart informere den andre parten om det samme og skal gjøre alle rimelige bestrebelser for å overholde vilkårene og betingelsene i enhver avtale som er inneholdt her.

Fraskrivelse

Unnlatelse av en av partene i å insistere på streng oppfyllelse av noen bestemmelse i denne eller noen avtale eller unnlatelse av en av partene i å utøve rettigheter eller rettsmidler som den, han eller de er berettiget til i henhold til denne avtalen, skal ikke utgjøre en fraskrivelse av dette og skal ikke føre til en reduksjon av forpliktelsene i henhold til denne eller enhver avtale. Ingen fraskrivelse av noen av bestemmelsene i denne eller noen avtale skal være effektiv med mindre den er uttrykkelig oppgitt å være slik og signert av begge parter.

Generell

Lovene i Irland styrer disse vilkårene og betingelsene. Ved å gå inn på denne nettsiden[and using our services/buying our products] du samtykker til disse vilkårene og betingelsene og til den eksklusive jurisdiksjonen til de engelske domstolene i alle tvister som oppstår på grunn av slik tilgang. Hvis noen av disse vilkårene anses som ugyldige eller ikke håndhevbare av en eller annen grunn (inkludert, men ikke begrenset til unntakene og begrensningene som er angitt ovenfor), vil den ugyldige eller ikke-gjennomførbare bestemmelsen bli skilt fra disse vilkårene og de gjenværende vilkårene vil fortsette å gjelde. Unnlatelse av selskapet i å håndheve noen av bestemmelsene angitt i disse vilkårene og avtalene, eller unnlatelse av å utøve en mulighet til å avslutte, skal ikke tolkes som fraskrivelse av slike bestemmelser og skal ikke påvirke gyldigheten av disse vilkårene og betingelsene. eller av en avtale eller deler av den, eller retten til deretter å håndheve hver eneste bestemmelse. Disse vilkårene og betingelsene skal ikke endres, modifiseres, endres eller suppleres med unntak av skriftlig og signert av behørig autoriserte representanter for selskapet.

Melding om endringer

Selskapet forbeholder seg retten til å endre disse betingelsene fra tid til annen etter eget skjønn, og din fortsatte bruk av nettstedet vil bety at du aksepterer enhver justering av disse vilkårene. Hvis det er noen endringer i personvernreglene våre, vil vi kunngjøre at disse endringene er gjort på vår hjemmeside og på andre viktige sider på nettstedet vårt. Hvis det er endringer i hvordan vi bruker nettstedets kunders personlig identifiserbare informasjon, vil varsling via e-post eller post bli gitt til de som er berørt av denne endringen. Eventuelle endringer i vår personvernerklæring vil bli lagt ut på vår nettside 30 dager før disse endringene finner sted. Du anbefales derfor å lese denne erklæringen på nytt med jevne mellomrom

Disse vilkårene er en del av avtalen mellom kunden og oss selv. Din tilgang til denne nettsiden og/eller forpliktelsen av en bestilling eller avtale indikerer at du forstår, samtykker til og aksepterer ansvarsfraskrivelsen og de fullstendige vilkårene og betingelsene her. Dine lovfestede forbrukerrettigheter er upåvirket.

© McHale 2022 Med enerett