Användarvillkor

Villkor och bestämmelser

När du använder denna webbplats anses du ha läst och godkänt följande villkor:

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning samt för alla avtal: Med ”kund”, ”du” och ”din” avses du, den person som besöker denna webbplats och accepterar företagets villkor. ”Företaget”, ”oss”, ”vi” och ”oss” avser vårt företag. Med ”part”, ”parter” eller ”oss” avses både kunden och oss, eller antingen kunden eller oss. Alla villkor avser erbjudande, acceptans och betalning som är nödvändig för att vi ska kunna bistå kunden på det lämpligaste sättet, antingen genom formella möten av bestämd längd eller på annat sätt, i det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov av tillhandahållande av företagets angivna tjänster/produkter, i enlighet med och med förbehåll för gällande engelsk lag. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de ska betraktas som utbytbara och avser därför samma sak.

Integritetspolicy

Vi har åtagit oss att skydda din integritet. Auktoriserade anställda inom företaget som har behov av att veta använder endast information som samlats in från enskilda kunder. Vi granskar ständigt våra system och data för att säkerställa bästa möjliga service till våra kunder. Parlamentet har skapat särskilda brott för obehöriga åtgärder mot datasystem och data. Vi kommer att utreda alla sådana handlingar i syfte att åtala och/eller vidta civilrättsliga åtgärder för att driva in skadestånd mot de ansvariga.

Konfidentialitet

Vi är registrerade enligt dataskyddslagen från 1998 och som sådan kan all information om kunden och deras respektive kundregister överföras till tredje part. Kundregister betraktas dock som konfidentiella och kommer därför inte att lämnas ut till någon tredje part, förutom [vår tillverkare/leverantör(er) och] om det krävs enligt lag till lämpliga myndigheter. Kunderna har rätt att begära insyn i och kopior av alla kundregister som vi för, under förutsättning att vi får ett rimligt varsel om en sådan begäran. Kunderna uppmanas att behålla kopior av all litteratur som utfärdas i samband med tillhandahållandet av våra tjänster. Vid behov ska vi förse kunden med lämplig skriftlig information, handouts eller kopior av dokument som en del av ett avtalat kontrakt, till förmån för båda parter.

Vi kommer inte att sälja, dela eller hyra ut din personliga information till någon tredje part eller använda din e-postadress för oönskad post. Alla e-postmeddelanden som skickas av företaget kommer endast att vara i samband med tillhandahållandet av avtalade tjänster och produkter.

Ansvarsfriskrivning
Undantag och begränsningar

Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. I den utsträckning som lagen medger, ska detta företag:

  • utesluter alla representationer och garantier som rör denna webbplats och dess innehåll eller som tillhandahålls eller kan tillhandahållas av eventuella dotterbolag eller någon annan tredje part, inklusive i förhållande till eventuella felaktigheter eller utelämnanden på denna webbplats och/eller i företagets litteratur, och
  • utesluter allt ansvar för skador som uppstår på grund av eller i samband med din användning av denna webbplats. Detta inkluderar, utan begränsning, direkt förlust, förlust av affärsverksamhet eller vinst (oavsett om förlusten av sådan vinst var förutsägbar, uppstod vid normal drift eller om du har informerat företaget om möjligheten av sådan potentiell förlust), skador på din dator, datorprogram, system och program och data på dessa eller andra direkta eller indirekta skador, följdskador och tillfälliga skador.
    Företaget utesluter dock inte ansvar för dödsfall eller personskador som orsakats av företagets vårdslöshet. Ovanstående undantag och begränsningar gäller endast i den utsträckning som lagen tillåter. Inga av dina lagstadgade rättigheter som konsument påverkas.

Tillgänglighet

Du är ensam ansvarig för att bedöma om nedladdningar, program och text som är tillgängliga via denna webbplats är lämpliga för ett visst ändamål. Det är förbjudet att distribuera eller återpublicera någon del av denna webbplats eller dess innehåll, även genom inramning eller liknande eller på annat sätt, utan företagets uttryckliga skriftliga medgivande. Företaget garanterar inte att tjänsten från denna webbplats kommer att vara oavbruten, aktuell eller felfri, även om den tillhandahålls efter bästa förmåga. Genom att använda denna tjänst ersätter du därmed detta företag, dess anställda, agenter och dotterbolag för alla förluster eller skador, oavsett hur de uppkommit och orsakats.

Loggfiler

Vi använder IP-adresser för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarens rörelser och samla in bred demografisk information för aggregerad användning. IP-adresser kopplas inte till personligt identifierbar information. För systemadministration, upptäckt av användningsmönster och felsökning loggar våra webbservrar dessutom automatiskt standardinformation om åtkomst, inklusive webbläsartyp, åtkomsttider/öppna e-postmeddelanden, begärd URL och hänvisande URL. Denna information delas inte med tredje part och används endast inom företaget på grundval av behov av information. All individuellt identifierbar information som är relaterad till dessa uppgifter kommer aldrig att användas på något annat sätt än vad som anges ovan utan ditt uttryckliga tillstånd.

Länkar till denna webbplats

Du får inte skapa en länk till någon sida på denna webbplats utan vårt skriftliga samtycke. Om du skapar en länk till en sida på denna webbplats gör du det på egen risk och de undantag och begränsningar som anges ovan gäller för din användning av denna webbplats genom att länka till den.

Länkar från denna webbplats

Vi övervakar eller granskar inte innehållet på andra parters webbplatser som länkas till från denna webbplats. Åsikter som uttrycks eller material som förekommer på sådana webbplatser delas eller stöds inte nödvändigtvis av oss och bör inte betraktas som utgivare av sådana åsikter eller material. Observera att vi inte är ansvariga för dessa webbplatsers sekretessrutiner eller innehåll. Vi uppmanar våra användare att vara medvetna när de lämnar vår webbplats och att läsa dessa webbplatsers sekretesspolicy. Du bör själv utvärdera säkerheten och pålitligheten hos andra webbplatser som är anslutna till den här webbplatsen eller som nås via den här webbplatsen innan du lämnar ut personlig information till dem. Företaget tar inget ansvar för någon förlust eller skada, oavsett vilket sätt och hur den orsakats, som uppstår till följd av att du lämnar ut personlig information till tredje part.

Meddelande om upphovsrätt

Upphovsrätt och andra relevanta immateriella rättigheter finns för all text som rör företagets tjänster och hela innehållet på denna webbplats.

Företagets logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör företaget i Irland och andra länder. Företagets varumärken och specifika tjänster som presenteras på denna webbplats är varumärkesskyddade.

Kommunikation

Vi har flera olika e-postadresser för olika frågor. Dessa och annan kontaktinformation finns på länken Kontakta oss på vår webbplats eller via företagets litteratur eller via företagets angivna telefon-, fax- eller mobilnummer.

Detta företag är registrerat i Registrerat i Irland – företagsnummer: 111991. McHale Engineering , Castlebar Road, Ballinrobe, Co. Mayo, Irland.

Force Majeure

Ingen av parterna ska vara ansvarig gentemot den andra för underlåtenhet att fullgöra någon skyldighet enligt något avtal som beror på en händelse utanför partens kontroll, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, terrorism, krig, politiska uppror, uppror, uppror, upplopp, civila oroligheter, handlingar av civila eller militära myndigheter, uppror, jordbävningar, översvämningar eller andra naturliga eller av människan orsakade händelser utanför vår kontroll, som leder till att ett ingånget avtal eller kontrakt upphör att gälla och som inte heller rimligen kunde ha förutsetts. Varje part som påverkas av en sådan händelse ska omedelbart informera den andra parten om detta och ska göra alla rimliga ansträngningar för att följa villkoren i alla avtal som ingår i detta avtal.

Befrielse

Om någon av parterna inte insisterar på strikt uppfyllande av någon bestämmelse i detta eller något annat avtal eller om någon av parterna inte utövar någon rättighet eller något rättsmedel som den har rätt till enligt detta avtal, ska detta inte utgöra ett avstående från detta och ska inte leda till att skyldigheterna enligt detta eller något annat avtal minskas. Inget avstående från någon av bestämmelserna i detta eller något annat avtal ska vara effektivt om det inte uttryckligen anges som sådant och undertecknas av båda parter.

Allmänt

Dessa villkor regleras av Irlands lagstiftning. Genom att besöka denna webbplats [and using our services/buying our products] samtycker du till dessa villkor och till att engelska domstolar har exklusiv behörighet i alla tvister som uppstår i samband med denna tillgång. Om något av dessa villkor anses vara ogiltigt eller ogenomförbart av någon anledning (inklusive, men inte begränsat till de undantag och begränsningar som anges ovan), kommer den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen att avskiljas från dessa villkor och de återstående villkoren kommer att fortsätta att gälla. Om företaget underlåter att tillämpa någon av bestämmelserna i dessa villkor och i något avtal, eller underlåter att utöva någon möjlighet till uppsägning, ska detta inte tolkas som ett avstående från sådana bestämmelser och ska inte påverka giltigheten av dessa villkor eller av något avtal eller någon del därav, eller rätten att därefter tillämpa varje enskild bestämmelse. Dessa villkor får inte ändras, modifieras, varieras eller kompletteras annat än skriftligt och undertecknat av vederbörligen bemyndigade representanter för företaget.

Meddelande om ändringar

Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan när det finner det lämpligt och din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner alla ändringar av dessa villkor. Om det sker några ändringar i vår sekretesspolicy kommer vi att meddela att dessa ändringar har gjorts på vår hemsida och på andra viktiga sidor på vår webbplats. Om det sker några ändringar i hur vi använder våra webbplatsers kunders personligt identifierbara information kommer de som berörs av ändringen att meddelas via e-post eller post. Alla ändringar av vår sekretesspolicy kommer att publiceras på vår webbplats 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Du rekommenderas därför att regelbundet läsa igenom detta uttalande.

Dessa villkor utgör en del av avtalet mellan kunden och oss. Genom att du besöker denna webbplats och/eller gör en bokning eller ett avtal anger du att du förstår, godkänner och accepterar ansvarsfriskrivningen och de fullständiga villkoren som finns här. Dina lagstadgade konsumenträttigheter påverkas inte.

© McHale 2022 Alla rättigheter förbehållna