Warunki użytkowania

Zasady i Warunki

Uznaje się, że korzystając z tej witryny, przeczytałeś i wyraziłeś zgodę na następujące warunki:

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zawiadomienia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszelkich lub wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej witryny i akceptującej warunki Firmy. „Firma”, „My”, „My” i „Nas” odnosi się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych lub Klienta lub nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu spełnienia Potrzeby Klienta w zakresie świadczenia określonych usług/produktów Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa angielskiego. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacja i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa prywatności. Upoważnieni pracownicy firmy na zasadzie need to know korzystają tylko z informacji zebranych od poszczególnych klientów. Stale analizujemy nasze systemy i dane, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę naszych klientów. Parlament stworzył specjalne przestępstwa za nieuprawnione działania przeciwko systemom i danym komputerowym. Będziemy badać wszelkie takie działania w celu ścigania i/lub podjęcia postępowania cywilnego w celu odzyskania odszkodowania od osób odpowiedzialnych.

Poufność

Jesteśmy zarejestrowani zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z 1998 r. i jako takie, wszelkie informacje dotyczące Klienta i ich odpowiednich Rejestrów Klienta mogą być przekazywane stronom trzecim. Jednak zapisy Klienta są uważane za poufne i dlatego nie zostaną ujawnione żadnej stronie trzeciej, innej niż [nasz producent/dostawca(-zy) i], jeśli jest to prawnie wymagane, odpowiednim władzom. Klienci mają prawo zażądać wglądu i kopii wszelkich przechowywanych przez nas Dokumentacji Klienta, pod warunkiem, że otrzymamy stosowne powiadomienie o takim wniosku. Klienci proszeni są o zachowanie kopii wszelkiej literatury wydanej w związku ze świadczeniem naszych usług. Klienci proszeni są o zachowanie kopii wszelkiej literatury wydanej w związku ze świadczeniem naszych usług.

Nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani wynajmować Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej ani wykorzystywać Twojego adresu e-mail do niechcianej poczty. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez tę Firmę będą dotyczyć wyłącznie świadczenia uzgodnionych usług i produktów.

Zastrzeżenie
Wyłączenia i ograniczenia

Informacje na tej stronie internetowej są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, ta Firma:

  • wyklucza wszelkie oświadczenia i gwarancje odnoszące się do tej strony internetowej i jej zawartości lub które są lub mogą być dostarczane przez podmioty stowarzyszone lub jakąkolwiek inną stronę trzecią, w tym w odniesieniu do wszelkich nieścisłości lub pominięć w tej witrynie i/lub literaturze Spółki; oraz
  • wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z tej witryny. Obejmuje to, bez ograniczeń, bezpośrednią stratę, utratę działalności lub zysków (niezależnie od tego, czy utrata takich zysków była przewidywalna, powstała w normalnym toku rzeczy lub poinformowałeś Firmę o możliwości takiej potencjalnej straty), szkody spowodowane do komputera, oprogramowania komputerowego, systemów i programów oraz danych na nich zawartych lub jakichkolwiek innych bezpośrednich lub pośrednich, wynikowych i przypadkowych szkód.
    Firma ta nie wyklucza jednak odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane jej zaniedbaniem. Powyższe wyłączenia i ograniczenia mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo. Nie ma to wpływu na żadne z Twoich ustawowych praw jako konsumenta.

Dostępność

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ocenę przydatności do określonego celu wszelkich pobrań, programów i tekstów dostępnych za pośrednictwem tej witryny. Redystrybucja lub ponowne publikowanie jakiejkolwiek części tej witryny lub jej zawartości jest zabronione, w tym poprzez umieszczanie w ramkach lub w inny podobny sposób lub w jakikolwiek inny sposób, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Firma nie gwarantuje, że usługa z tej witryny będzie nieprzerwana, terminowa lub wolna od błędów, chociaż jest świadczona w miarę możliwości. Korzystając z tej usługi, w ten sposób zabezpieczasz Firmę, jej pracowników, agentów i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi stratami lub szkodami, w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób spowodowany.

Pliki dziennika

Wykorzystujemy adresy IP do analizowania trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchu użytkownika i zbierania szerokich informacji demograficznych do wykorzystania zbiorczego. Adresy IP nie są powiązane z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby. Dodatkowo, w celu administrowania systemami, wykrywania wzorców użytkowania i rozwiązywania problemów, nasze serwery internetowe automatycznie rejestrują standardowe informacje o dostępie, w tym typ przeglądarki, czasy dostępu/otwartej poczty, żądany adres URL i adres URL odsyłacza. Informacje te nie są udostępniane stronom trzecim i są wykorzystywane wyłącznie w ramach tej Spółki na zasadzie niezbędnej wiedzy. Wszelkie indywidualnie identyfikowalne informacje związane z tymi danymi nigdy nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób niż podany powyżej bez Twojej wyraźnej zgody.

Linki do tej witryny

Nie możesz tworzyć linków do żadnej strony tej witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jeśli tworzysz łącze do strony tej witryny, robisz to na własne ryzyko, a wyłączenia i ograniczenia określone powyżej będą miały zastosowanie do korzystania z tej witryny przez łącze do niej.

Linki z tej strony

Nie monitorujemy ani nie przeglądamy zawartości witryn internetowych innych podmiotów, do których prowadzą linki z tej witryny. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na takich stronach internetowych niekoniecznie są udostępniane lub popierane przez nas i nie powinny być traktowane jako wydawca takich opinii lub materiałów. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Zachęcamy naszych użytkowników do bycia świadomym, kiedy opuszczają naszą witrynę i do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn. Przed ujawnieniem im jakichkolwiek danych osobowych należy samodzielnie ocenić bezpieczeństwo i wiarygodność każdej innej witryny połączonej z tą witryną lub dostępnej za jej pośrednictwem. Firma ta nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób spowodowane, wynikające z ujawnienia danych osobowych stronom trzecim.

Informacja o prawach autorskich

Prawa autorskie i inne odpowiednie prawa własności intelektualnej dotyczą wszystkich tekstów dotyczących usług Spółki i pełnej zawartości tej witryny.

Logo tej firmy jest zastrzeżonym znakiem towarowym tej firmy w Irlandii i innych krajach. Nazwy marek i konkretne usługi tej Spółki przedstawione na tej stronie internetowej są znakami handlowymi.

Komunikacja

Mamy kilka różnych adresów e-mail dla różnych zapytań. Te i inne dane kontaktowe można znaleźć w naszym łączu Skontaktuj się z nami na naszej stronie internetowej lub w literaturze Firmy lub za pośrednictwem podanych przez Firmę numerów telefonów, faksów lub telefonów komórkowych.

Ta firma jest zarejestrowana w Registered in Ireland – numer firmy: 111991. McHale Engineering, Castlebar Road, Ballinrobe, Co. Mayo, Irlandia.

Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej za niewykonanie jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z jakiejkolwiek Umowy, które jest spowodowane zdarzeniem poza kontrolą takiej strony, w tym między innymi aktem siły wyższej, terroryzmem, wojną, powstaniem politycznym, powstaniem, zamieszkami , niepokoje społeczne, akty władzy cywilnej lub wojskowej, powstanie, trzęsienie ziemi, powódź lub jakakolwiek inna okoliczność naturalna lub spowodowana przez człowieka pozostająca poza naszą kontrolą, która powoduje rozwiązanie zawartej umowy lub umowy, ani której nie można było racjonalnie przewidzieć. Każda Strona, której dotyczy takie zdarzenie, niezwłocznie poinformuje o tym drugą Stronę i dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby przestrzegać warunków jakiejkolwiek Umowy zawartej w niniejszym dokumencie.

Zrzeczenie się

Brak nalegania przez którąkolwiek ze Stron na ścisłe wykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszej lub jakiejkolwiek Umowy lub niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron jakiegokolwiek prawa lub środka naprawczego, do którego jest ona upoważniona na mocy niniejszej Umowy, nie stanowi zrzeczenia się tego i nie spowoduje zmniejszenie zobowiązań wynikających z niniejszej lub dowolnej Umowy. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszej lub jakiejkolwiek Umowy nie będzie skuteczne, chyba że zostanie to wyraźnie określone i podpisane przez obie Strony.

Ogólny

Niniejsze warunki podlegają prawu Irlandii. Uzyskując dostęp do tej strony internetowej „wpcodeself”, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki i wyłączną jurysdykcję sądów angielskich we wszystkich sporach wynikających z takiego dostępu.[and using our services/buying our products] Jeśli którekolwiek z tych warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu (w tym między innymi wyłączenia i ograniczenia określone powyżej), wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie oddzielone od tych warunków, a pozostałe warunki będą nadal obowiązywać. Niewykonanie przez Firmę któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach i jakiejkolwiek Umowie lub nieskorzystanie z jakiejkolwiek możliwości wypowiedzenia nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek Umowy lub jakiejkolwiek jej części, lub prawa do egzekwowania każdego postanowienia. Niniejsze Warunki nie mogą być zmieniane, modyfikowane, zmieniane ani uzupełniane z wyjątkiem formy pisemnej i podpisu przez należycie upoważnionych przedstawicieli Spółki.

Powiadomienie o zmianach

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków od czasu do czasu, jeśli uzna to za stosowne, a dalsze korzystanie z witryny będzie oznaczało akceptację wszelkich zmian tych warunków. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w naszej polityce prywatności, poinformujemy, że zmiany te zostały wprowadzone na naszej stronie głównej i na innych kluczowych stronach naszej witryny. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie, w jaki korzystamy z danych osobowych klientów naszej witryny, osoby, których dotyczy ta zmiana, zostaną powiadomione pocztą elektroniczną lub pocztą. Wszelkie zmiany w naszej polityce prywatności zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej na 30 dni przed wprowadzeniem tych zmian. Dlatego zaleca się regularne czytanie tego oświadczenia

Niniejsze warunki stanowią część Umowy między Klientem a nami. Twój dostęp do tej strony internetowej i/lub zobowiązanie się do dokonania rezerwacji lub umowy oznacza, że ​​rozumiesz, zgadzasz się i akceptujesz Powiadomienie o wyłączeniu odpowiedzialności oraz pełne Warunki zawarte w niniejszym dokumencie. Twoje ustawowe prawa konsumenta pozostają nienaruszone.

© McHale 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone