Všeobecné obchodní podmínky

Jestliže používáte tyto webové stránky, má se za to, že jste si přečetli následující podmínky a souhlasíte s nimi::

Následující terminologie se týká těchto podmínek, prohlášení o soukromí a oznámení o vyloučení odpovědnosti a jakékoli možné dohody: „klient“, „Vy“ a „Váš“ odkazuje na Vás, osobu, která navštívila tyto stránky a akceptuje podmínky společnosti. „Společnost“, „my“ a „nás“ se vztahuje k naší společnosti. „Smluvní strana“, „smluvní strany“ nebo „my“ se vztahuje na klienta i na nás, nebo buď na klienta, nebo na nás. Všechny termíny odkazují na nabídky, přijetí a zvážení platby potřebné k naší podpoře klientovi nejvhodnějším způsobem, ať už formálním splněním pevně stanovené doby trvání nebo jakýmkoli jiným způsobem, za výslovným účelem splnění potřeb klienta vzhledem k poskytování uvedených služeb / produktů společnosti v souladu s anglickým právem a s jeho výhradou. Jakékoli použití výše uvedené terminologie či jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, s velkými počátečními písmeny a/nebo zájmen on / ona nebo oni se považuje za zaměnitelné a tudíž odkazuje na totéž.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zavázali jsme se chránit Vaše soukromí. Oprávnění zaměstnanci společnosti používají pouze informace shromážděné od jednotlivých zákazníků z důvodu potřebných znalostí. Neustále kontrolujeme systémy a údaje s cílem zajistit svým zákazníkům co nejlepší služby. Parlament stanovil neoprávněné zásahy do počítačových systémů a dat jako trestný čin. Budeme prošetřovat jakékoli takové akce s cílem stíhat a/nebo zahájit občanskoprávní řízení za účelem náhrady škody proti odpovědným osobám

Důvěrné informace a jejich utajení

Jsme registrováni v souladu s nařízení Data Protection Act 1998 (o ochraně osobních údajů) a proto mohou být jakékoli informace týkající se klienta a klientských záznamů předávány třetím stranám. Nicméně záznamy o klientovi jsou považovány za důvěrné, a proto nebudou sděleny třetím stranám, s výjimkou [našeho výrobce / dodavatele (dodavatelů) a] příslušných orgánů, jestliže tato povinnost vyplývá ze zákona. Klienti mají právo žádat o nahlížení do záznamů a o kopie jakýchkoli záznamů, které vedeme, a to za předpokladu, že budeme mít k dispozici přiměřenou lhůtu pro tento požadavek. Žádáme klienty, aby si uschovali kopie jakékoliv dokumentace vydané v souvislosti s poskytováním našich služeb. Je-li to vhodné, vydáme klientovi nezbytné písemné informace, podklady či kopie záznamů jako součást sjednané smlouvy ku prospěchu obou stran.

Nebudeme posílat, sdílet ani prodávat Vaše osobní údaje třetím stranám ani nebudeme používat Vaši e-mailovou adresu pro nevyžádané e-maily. Jakékoli e-maily posílané touto společností budou souviset výhradně s poskytováním sjednaných služeb a produktů.

Vyloučení odpovědnosti

Výjimky a omezení

Informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány v dobré víře. V plném rozsahu povoleném zákonem tato společnost:

  • vylučuje veškerá prohlášení a záruky týkající se těchto webových stránek a jejich obsahu nebo které jsou nebo mohou být poskytnuty jakýmikoli dceřinými společnostmi nebo jakoukoli jinou třetí osobou, a to i pokud jde o případné nepřesnosti či opomenutí na těchto webových stránkách, a/nebo společnost ;
  • vylučuje veškerou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku užívání těchto webových stránek nebo v souvislosti s ním. . To zahrnuje například přímé ztráty, obchodní ztrátu či ztrátu zisku (ať už tato ztráta zisku byla předvídatelná, vznikla za normálních okolností nebo jste upozornili tuto společnost na možnost takové případné ztráty), škody způsobené na počítači, počítačovém softwaru, systémech a programech a datech v nich, přímé či nepřímé, následné a náhodné škody.

Tato společnost však nevylučuje odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí. Výše uvedená vyloučení a omezení platí pouze v rozsahu povoleném zákonem. Nejsou tím dotčena Vaše zákonná práva spotřebitele.

Dostupnost

Nesete plnou odpovědnost za vyhodnocení vhodnosti jakýchkoli stažených materiálů, programů a dostupného textu prostřednictvím těchto webových stránek pro konkrétní účely. Další šíření a zveřejnění jakékoli části těchto webových stránek či jejich obsahu je bez výslovného písemného souhlasu společnosti zakázáno, a to také vkládáním rámů na webových stránkách či jinými podobnými nebo jinými prostředky. I když společnost vyvíjí maximální úsilí, nezaručuje, že služby těchto webových stránek budou nepřetržité, včasné a bez vad. Při použití této služby zbavujete společnost, její zaměstnance, obchodní zástupce a dceřiné společnosti odpovědnosti za škody či ztráty nebo poškození, vzniklé jakýmkoli způsobem.

Záznam o aktivitě

Používáme IP adresy k analýze trendů, správě webových stránek, sledování pohybu uživatele a shromažďování širokých demografických informací pro souhrnné využití. IP adresy nejsou spojeny s identifikovatelnými osobními údaji. Kromě toho z důvodu správy systémů, zjišťování vzorců používání a řešení problémů zaznamenávají naše webové servery automaticky standardní přístup k informacím, včetně typu prohlížeče, času přístupu / otevřené pošty, požadované URL a postoupení URL. Tyto informace nejsou sdíleny s třetími stranami a jsou používány pouze v této společnosti na základě potřeby znalostí. Jakékoli jednotlivě identifikovatelné informace vztahující se k těmto údajům nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu nikdy použity jinak, než výše uvedeným způsobem.

Odkazy na tyto webové stránky

Nesmíte vytvořit odkaz na jakoukoli stránku z těchto webových stránek bez našeho předchozího písemného souhlasu. Jestliže vytvoříte odkaz na stránku z těchto webových stránek, činíte tak na vlastní riziko a výše uvedené výjimky a omezení se vztahují na Vaše užívání těchto webových stránek odkazem na ně.

Odkazy z těchto webových stránek

Nesledujeme ani nekontrolujeme obsah webových stránek druhých stran, které odkazují z nebo na tyto webové stránky. Vyjádřené názory nebo materiál, který se na těchto stránkách objevuje, nemusí být nutně sdílený nebo potvrzený z naší strany, a neměli bychom být považováni za vydavatele těchto názorů nebo materiálu. Upozorňujeme, že nejsme zodpovědni za ochranu soukromí nebo obsah těchto webových stránek. Doporučujeme uživatelům, aby vzali tuto skutečnost na vědomí, když opustí naše webové stránky, a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek. Před zveřejněním jakýchkoli osobních údajů byste měli zhodnotit bezpečnost a důvěryhodnost jakýchkoli jiných stránek, které jsou spojeny s těmito webovými stránkami nebo k nimž máte přístup přes tyto webové stránky. Tato společnost nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození (a sice jakýmkoli způsobem), které vyplývají ze zpřístupnění osobních údajů třetím osobám.

Oznámení o autorských právech

Autorská práva a další příslušná práva duševního vlastnictví platí pro celý text týkající se služeb společnosti a celého obsahu těchto webových stránek.

Logo této společnosti je registrovaná ochranná známka společnosti v Irsku a v dalších státech. Názvy značek a specifické služby této společnosti uvedené na těchto webových stránkách jsou registrované obchodní známky.

Komunikace

Máme několik různých e-mailových adres pro různé dotazy. Společně s dalšími kontaktními informacemi je najdete v sekci Kontaktujte nás na webových stránkách nebo v literatuře společnosti nebo na uvedeném telefonním, faxovém nebo mobilním čísle společnosti.

Tato společnost je zapsaná v Irsku, IČO: 111991. McHale Engineering, Castlebar Road, Ballinrobe, Co. Mayo, Irsko.

Vyšší moc

Ani jedna strana není odpovědna vůči druhé straně za nesplnění jakýchkoli závazků vyplývajících z jakékoliv dohody, které vznikne v důsledku události mimo kontrolu této strany, včetně například z důvodu vyšší mocí, terorismu, války, politického odboje, povstání, vzpoury, občanských nepokojů, aktu civilní či vojenské moci, zemětřesení, povodní nebo jakékoliv jiné přírodní katastrofy nebo člověkem způsobené události mimo naši kontrolu, která zapříčiní ukončení uzavřené dohody nebo smlouvy, ani která mohla být odůvodněně předvídána. Každá strana dotčená touto událostí bude neprodleně informovat druhou stranu o této skutečnosti a vyvine veškeré přiměřené úsilí, aby dodržela podmínky jakékoliv zde obsažené dohody

Vyloučení odpovědnosti

Jestliže některá ze stran nebude trvat na striktním plnění všech ustanovení nebo ustanovení jakékoliv dohody nebo neuplatnění práv či nápravných prostředků, k nimž je oprávněna, nepovažuje se to za jejich zřeknutí se a nezpůsobí se tím zmenšení povinností vyplývajících z těchto ustanovení nebo z jakékoliv dohody. Zřeknutí se některého z ustanovení nebo jakékoliv dohody je účinné, pokud je tak výslovně uvedeno a pokud je podepsáno oběma smluvními stranami.

Všeobecné informace

Irské zákony se řídí těmito podmínkami. Vstupem na tyto webové stránky [a využíváním našich služeb / koupí produktů] souhlasíte s těmito podmínkami a s výhradní příslušností anglických soudů ve všech sporech vzniklých na základě takového přístupu. Jestliže bude některá z těchto podmínek považována za neplatnou či nevymahatelnou z jakéhokoli důvodu (včetně například výše uvedených výjimek a omezení), bude neplatné či nevymahatelné ustanovení odděleno od těchto podmínek a zbývající podmínky budou i nadále platit. Neprosazení některého z ustanovení uvedených v těchto podmínkách a jakékoli dohodě ze strany společnosti nebo neuplatnění jakékoli možnosti ukončení nebude vykládáno jako zřeknutí se těchto ustanovení a nemá vliv na platnost těchto podmínek nebo jakékoli dohody či její části nebo právo na následné prosazení všech možných ustanovení. Tyto podmínky mohou být měněny, upravovány nebo doplňovány pouze písemně a musí být řádně podepsány oprávněnými zástupci společnosti.

Oznámení změn

Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, jak uzná za vhodné. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s jakoukoliv úpravou těchto podmínek. Pokud dojde ke změnám v ochraně osobních údajů, oznámíme provedení těchto změn na našich domovských stránkách a na dalších klíčových stránkách našeho webu. Jestliže dojde ke změnám ve způsobu užívání osobně identifikovatelných informací zákazníků našich webových stránek, oznámíme tuto změnu e-mailem nebo poštou osobám, jichž se tato změna týká. Jakékoliv změny politiky ochrany osobních údajů budou zveřejněny na našich webových stránkách ve lhůtě 30 dní předtím, než tyto změny nastanou. Proto doporučujeme, abyste si toto prohlášení četli pravidelně.

Tyto podmínky tvoří součást dohody mezi klientem a společností a přístup na tyto webové stránky a/nebo provedení rezervace nebo smlouvy znamená, že rozumíte oznámení o vyloučení odpovědnosti a kompletním podmínkám zde obsaženým, že s nimi souhlasíte a přijímáte je. Zákonná práva spotřebitele zůstávají nedotčena.

Chcete-li zobrazit naše úplné prohlášení o ochraně osobních údajů, klikněte sem

© McHale 2014 All Rights Reserved